ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ Its Cooler Co., Ltd. (เว็บไซต์) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นระหว่าง:

Its Cooler Co., Ltd. (บริษัทฯ เรา พวกเรา ของเรา) บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 378/1 หมู่ 10 ห้องหมายเลข เอ3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กับ

ท่าน ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคล และยอมรับที่จะเป็นสมาชิกเว็บไซต์ด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็น (รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการลงทะเบียน) บนเว็บไซต์ สมาชิกเว็บไซต์แต่ละรายจะได้รับการกำหนดข้อมูลประจำตัวเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และจะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ และจะมีผลผูกพันเมื่อคลิกที่ปุ่ม ‘ยอมรับ’ ท่านอาจเลือกคลิกปุ่ม ‘ไม่ยอมรับ’ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ ท่านต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

ด้วยการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แสดงว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายที่กำหนดไว้ต่อไปนี้:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
  1. ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข แนวทาง คำประกาศ กฎในการปฏิบัติงาน นโยบาย และคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการแก้ไขใดๆ ก็ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าในนามของผู้ค้าปลีก) เป็นครั้งคราว
  2. กรณีที่บริษัทฯ จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯจะมีการประกาศแจ้งในเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะมีการส่งอีเมล์แบบกลุ่มเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบกล่องข้อความของท่านอย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องแสดงว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 2. ความสามารถตามกฎหมาย

  การใช้เว็บไซต์เป็นการยืนยันว่าท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีความสามารถในการทำนิติกรรมเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายไทย บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย (เช่น ผู้เยาว์) จะต้องให้บิดามารดา ผู้แทนตามกฎหมาย ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินธุรกรรมใดๆ กับเราในนามของบุคคลผู้นั้น บิดามารดา ผู้แทนตามกฎหมาย ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลตามกฎหมายจะต้องสร้างบัญชีของตนเองบนเว็บไซต์ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของท่าน ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน และคืนเงินที่ท่านชำระแล้ว หากเราพบว่าท่าน เป็นบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย การยกเลิกและการคืนเงินที่เป็นผลจากการเป็นบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมายจะได้รับการดำเนินการ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ ในกรณีที่นิติบุคคลประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนเข้าลงทะเบียนในนามของนิติบุคคลนั้นๆ ตราบเท่าที่ผู้ที่เป็นตัวแทนนั้นได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากนิติบุคคลดังกล่าวให้เข้าผูกพันตามสัญญากับบริษัทฯ

 3. บัญชีส่วนบุคคล
  1. การใช้เว็บไซต์นี้กำหนดให้ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัดในส่วนของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงฝ่ายเดียวในการที่จะเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัย เนื่องจากท่านคือผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้ของท่าน และท่านตกลงที่จะให้รายละเอียดที่ถูกต้องในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของท่าน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะส่งผลให้มีการระงับหรือปิดใช้งานบัญชีของท่าน
  2. หากท่านเชื่อว่าบัญชีของท่านถูกบุกรุกหรือเข้าถึงโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต โปรดส่งอีเมล์ถึงเราทันทีที่ duediligence@itscooler.asia หรือติดต่อเราด้วยวิธีการอื่นๆ
 4. การซื้อและการชำระเงิน
  1. ท่านตกลงและยอมรับแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่เกี่ยวกับสินค้า
   1. ท่านต้องเข้าใจว่าบริษัทฯเพียงให้พื้นที่แก่ผู้จำหน่ายสินค้า (“ผู้ค้าปลีก”) ในการนำเสนอสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น
   2. หากสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะโดยพื้นฐานที่แตกต่างจากสินค้าที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ที่ท่านสั่งซื้อ ท่านสามารถแสดงเจตนาในการคืนสินค้าดังกล่าวได้ โดยท่านจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคืนสินค้าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   3. สินค้าที่นำเข้าทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การตรวจผ่านทางศุลกากรโดยกรมศุลกากรของประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   4. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบอย่างรอบคอบในรายละเอียดสินค้าก่อนทำการซื้อใดๆ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และท่านรับรองว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกต้อง การสั่งซื้อหมายความโดยปริยายว่าท่านผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการรับประกันสินค้าของผู้ค้าปลีก
   5. การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของตนเองที่มีชื่อ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ รหัสผ่านบัญชี และลายเซ็นของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อทำการชำระเงินออนไลน์ โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ผู้ให้บริการรับชำระเงินผ่านบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์และการชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับบริษัทฯ (“ตัวแทนรับชำระเงิน”) จะใช้การดูแลและมาตรการสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่จัดส่งให้กับเว็บไซต์ ข้อมูลที่ให้ไว้จะไม่ถูกแบ่งปัน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อการตรวจสอบยืนยัน หรือตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็น ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ในกรณีที่มีบุคคลที่สามนำบัตรหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
   6. ในกรณีที่เราตรวจพบว่าท่านกระทำโดยทุจริตผ่านเว็บไซต์ เราจะใช้สิทธิทางศาลเพื่อดำเนินคดีกับท่าน
   7. บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข หรือลบคำวิจารณ์ การตอบรับ ความคิดเห็นและคำแนะนำของท่านที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท เป็นการคุกคาม หรือดูถูกเหยียดหยามต่อฝ่ายอื่นๆ รวมถึงข้อความที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ค้าปลีก
   8. บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้รูปภาพ ข้อความ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ งานออกแบบ ภาพถ่าย เพลง วิดีโอ และคำโฆษณาที่ประกาศบนเว็บไซต์บริษัทฯ การนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดหากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน
   9. การใช้เว็บไซต์เป็นการยืนยันว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในประเทศไทย
  2. ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินแบบใดก็ได้ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ แต่ต้องชำระเป็นเงินบาท เมื่อท่านทำการสั่งซื้อจะมีการเรียกชำระเงินเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติคำสั่งซื้อจากท่านเท่านั้น นอกจากนี้ยังถือเป็นการก่อให้เกิดสัญญาขึ้น การชำระเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการกับบริษัทฯ ซึ่งจะยอมรับการชำระเงินด้วยสิทธิของบริษัทฯ เองหรือผ่านตัวแทน ท่านรับทราบว่าบริษัทฯและตัวแทนรับชำระเงินมีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากท่านในนามของผู้ค้าปลีก
  3. บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไข หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใดๆ โดยการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ และการส่งอีเมล์แบบกลุ่ม
  4. หากท่านเลือกชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ จะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับท่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านสั่งซื้อแล้ว หลังจากนั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก
  5. บริษัทฯ และตัวแทนรับชำระเงินจะเป็นผู้เก็บรักษารายละเอียดในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน รายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับอย่างยิ่งยวด และมีไว้เฉพาะสำหรับการใช้งานของท่านเท่านั้น
  6. หากท่านเลือกชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด เมื่อสินค้าส่งมาถึงที่อยู่ในการจัดส่งของท่าน ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความปลอดภัยของคำสั่งซื้อของท่าน รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับสำหรับการอ้างอิง เพื่อเป็นการประกันการชำระเงินในการสั่งซื้อของท่าน
  7. หากท่านไม่สามารถชำระเงินได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือก หรือหากการชำระเงินถูกยกเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หรือระงับการจัดส่งสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว
 5. การจัดส่งสินค้า
  1. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านเท่านั้น
  2. เมื่อเว็บไซต์ใช้งานได้ ท่านจะสามารถติดตามสถานะการจัดส่งของท่านได้บนเว็บไซต์ หรือเว็บเพจอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้
  3. ท่านรับทราบว่าการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการโดยบริษัทขนส่งเท่านั้น ข้อผูกพันที่จะจัดส่งของบริษัทฯ หรือผู้ค้าปลีกจะสิ้นสุดลง เมื่อสินค้าได้ทำการจัดส่งไปยังบริษัทขนส่งแล้ว
  4. ท่านรับทราบว่าการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของสินค้า บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับท่านภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุไว้ในอีเมล์ของเราที่จะส่งให้กับท่าน เพื่อยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านรับทราบว่าข้อมูลของสินค้าบนเว็บไซต์จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะไม่พร้อมให้บริการในระหว่างที่มีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ตารางเวลาการจัดส่งทั้งหมดให้ไว้แบบประมาณการเท่านั้น และอาจเกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนดได้ หากการจัดส่งสินค้าของท่านล่าช้าออกไป บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือวิธีการอื่นๆ และบริษัทฯ จะจัดส่งทันทีที่สินค้ามาถึงบริษัทฯ
  5. หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา และท่านได้แจ้งแก่บริษัทฯ แล้วภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่สิ้นสุดการจัดส่ง บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบสถานะของสินค้า และจัดส่งสินค้านั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านภายใน 24 ชั่วโมงนับจากสิ้นสุดวันที่ต้องจัดส่งตามกำหนดเวลา บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้วบริษัทฯ
 6. การยกเลิก การคืนเงิน การส่งคืน และการเปลี่ยนสินค้า
  1. เมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งอีเมล์แจ้งภายใน 48 ชั่วโมงพร้อมรายละเอียดจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่ชื่อของท่าน ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่ในการจัดส่ง รายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน ยอดรวมที่ชำระ และตารางเวลาการจัดส่ง ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ท่านได้สั่งซื้อ หากมีการสั่งซื้อผิดพลาด ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ ordercancelations@itscooler.asia หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงไว้บนเว็บไซต์
  2. หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไม่พร้อมให้บริการ หรือมีความล่าช้าในการจัดหาสินค้า บริษัทฯ จะติดต่อท่านผ่านรายละเอียดในการติดต่อที่ท่านให้ไว้ เพื่อสอบถามว่าท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือไม่ หากท่านเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน
  3. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่เสียหายได้ในกรณีต่อไปนี้:
   1. หากท่านพบว่าสินค้าเกิดความเสียหายเมื่อจัดส่งถึงยังที่อยู่ในการจัดส่งของท่าน ท่านสามารถส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทขนส่งได้ทันที หากท่านลงชื่อในใบรับรองการรับสินค้า จะถือว่าท่านตกลงรับสินค้าและได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   2. หากท่านพบว่าสินค้าเสียหายหรือบกพร่องหลังจากที่ได้รับมาแล้ว สืบเนื่องจากข้อผิดพลาดในประสิทธิภาพการผลิต ท่านสามารถส่งคืนสินค้าได้ โดยใช้วิธีการที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้ ท่านสามารถส่งคืนสินค้าได้ด้วยการส่งอีเมลล์ถึงบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อขอแลกเปลี่ยนหรือยกเลิก รวมถึงเหตุผลในการแลกเปลี่ยนหรือยกเลิกภายใน 14 วันนับจากเวลาที่ได้รับสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บเพจอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการยกเลิก หรือการเปลี่ยนสินค้า
  4. หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือชำรุดบกพร่องทันทีที่เปิดบรรจุภัณฑ์ ท่านสามารถส่งคืนสินค้าเหล่านั้นได้ภายใน 14 วันนับจากเวลาที่ได้รับ ตามวิธีที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ลิงค์บนเว็บที่ให้ไว้
  5. ภายใต้ข้อย่อย 6.3 และ 6.4 ท่านสามารถส่งคืนสินค้าได้โดยทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
   1. สินค้าทั้งหมดจะต้องถูกส่งคืนในสภาพเดียวกับที่ได้รับการจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ พร้อมฉลาก บาร์โค้ด คำแนะนำการใช้งาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ให้ไว้ และ
   2. ท่านต้องส่งภาพถ่ายของบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ได้รับ รวมถึงภาพถ่ายความเสียหายหรือรอยตำหนิที่ถ่ายในระยะใกล้ (ภาพถ่ายจะต้องถูกต้องและเป็นภาพจริง) ก่อนที่จะส่งไปยัง return@itscooler.asia หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
  6. เมื่อสินค้าได้รับการส่งคืนตามคำแนะนำของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนทดแทน ปรับเปลี่ยน หรือคืนเงินให้กับท่านภายใน 15 วัน เมื่อสินค้าได้รับการส่งคืนและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทันทีที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งคืนและคืนเงิน ท่านจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ในสินค้ารายการดังกล่าวต่อบริษัทฯ อีก โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบในค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และภาษีสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้า
  7. ในกรณีที่มีการทำคำสั่งซื้อแล้ว หากมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้นสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องความสามารถตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ และประเด็นแวดล้อม หากมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าคำสั่งซื้อเป็นโมฆะสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องความสามารถตามกฎหมาย บริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลจากการยกเลิกดังกล่าว
  8. การคืนเงินทั้งหมดจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินรูปแบบที่เลือกไว้ในตอนแรก และคืนให้แก่ผู้ที่ชำระเงิน ยกเว้นสำหรับกรณีการชำระเงินสดเมื่อจัดส่ง ซึ่งการคืนเงินจะดำเนินการด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีการให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่สมบูรณ์และถูกต้องกับบริษัทฯ โดยการคืนเงินทั้งหมดจะเป็นหน่วยเงินบาท
  9. บริษัทฯ และตัวแทนรับชำระเงินไม่สามารถรับประกันกรอบระยะเวลาการคืนเงินเข้าบัญชีของท่าน โดยกระบวนการชำระเงินอาจใช้เวลา และเป็นไปตามกระบวนการภายในของธนาคาร และ/หรือ ของตัวแทนรับชำระเงินแต่ละราย
  10. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระในส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคืนเงินที่กำหนดโดยธนาคารที่เป็นผู้จ่ายเงิน และ/หรือผู้ให้บริการจ่ายเงิน
 7. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด
  1. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบในความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ที่จัดให้โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงจากหรือผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เนื้อหาและสาระสำคัญทั้งหมด และฟังก์ชันการทำงานและการบริการที่จัดให้มีบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดให้มีขึ้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันที่เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์จากเนื้อหาหรือข้อมูล การเข้าถึงโดยไม่ถูกขัดจังหวะ และการรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถในการจำหน่ายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเว็บไซต์หรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาและสาระสำคัญของการบริการที่จัดให้อาจพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องอาจได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้นั้นอาจจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ท่านมีความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ และท่านมีความรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่านบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในความเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เรา หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ของเราหรือของพวกเขา เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ขาย หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหาย การสูญเสียหรือมูลเหตุที่ทำให้มีสิทธิฟ้องร้อง หรือการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การขาดทุนของธุรกิจหรือยอดขาย หรือความเสียหายประเภทอื่นใดก็ตามไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม ที่จำเพาะเจาะจง ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ที่เป็นผลตามมา ที่สูงกว่าความเสียหายจริง หรือเชิงลงโทษใดก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา การละเมิด รวมถึงความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำในรูปแบบอื่นๆ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือที่เกิดจากการใช้ของท่าน หรือความไม่สามารถในการใช้ หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาหรือสาระสำคัญ หรือฟังก์ชันการทำงานในเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ขอบเขตของอำนาจศาลบางอย่างไม่อนุญาตการจำกัดความรับผิด หรือการยกเว้น หรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง ในขอบเขตของอำนาจศาลดังกล่าว การปฏิเสธความรับผิด การยกเว้น หรือการจำกัดบางอย่างหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่านและความรับผิดของเรา และจะจำกัดเพียงแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
  2. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของเราที่มีต่อท่านหรือต่อฝ่ายอื่นใดก็ตามสำหรับความสูญเสียทั้งหมดภายใต้ ที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาแต่ละฉบับจะต้องไม่เกินกว่ายอดรวมที่ท่านได้ชำระให้กับเราภายใต้คำสั่งซื้อของท่าน
 8. การแก้ไขข้อพิพาท

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการควบคุม และสามารถตีความได้ตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเรียกร้องและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการจัดการและตัดสินโดยการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับ ซึ่งจะดำเนินการที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย อนุญาโตตุลาการจะต้อง (1) ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) เป็นอิสระจากทั้งสองฝ่าย และ (3) มีประสบการณ์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ แต่ละฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามขอบเขตของอำนาจศาลของราชอาณาจักรไทย